To, že materská je podstatne iný typ dovolenky, vedia všetci. Málo nastávajúcich rodičov však vie, ako vlastne funguje a čo všetko je potrebné na poberanie príspevkov. Náš ilustrovaný sprievodca vám vysvetlí všetky byrokratické záležitosti, ktoré potrebujete vedieť pred narodením dieťaťa a počas prvých rokov jeho života.

Situácia každého rodiča je veľmi individuálna, keďže jeho možnosti ovplyvňujú rôzne faktory. Nasledujúce základné informácie však pomôžu zorientovať sa všetkým zamestnaným či podnikajúcim budúcim rodičom.

Kto a koľko dostane počas materskej dovolenky

Na materskú dovolenku žena zvyčajne nastupuje šesť až osem týždňov pred termínom pôrodu. Vtedy sa zároveň začína vyplácať materský príspevok. Slobodná matka má nárok na tri ďalšie týždne dovolenky navyše, u matiek dvojičiek je to spolu až 43 týždňov. Túto dovolenku a príspevok môže čerpať aj otec, v jeho prípade však ide o rodičovskú dovolenku.

Materské je príspevok Sociálnej poisťovne, ktorý sa vypočítava na základe vymeriavacieho základu počas rozhodujúceho obdobia. Štandardne ide o obdobie predchádzajúceho roka, za ktoré sa spočítajú hrubé mzdy zamestnankyne alebo suma, z ktorej platí podnikateľka odvody. Ich ročný súčet sa vydelí počtom kalendárnych dní na tzv. denný vymeriavací základ. Je to suma, z ktorej 75 % predstavuje príspevok, ktorý bude matka dostávať.

Samostatne zárobkovo činné osoby (alebo akýchkoľvek podnikajúcich fyzických osobách, ako sú živnostníčky, slobodné povolania a pod.) majú zväčša nižšie materské ako zamestnankyne. Výhodou však je, že nie sú počas poberania materského povinné platiť odvody zo svojej živnosti.

U žien, ktoré si platia dobrovoľné nemocenské poistenie, sa materské vypočítava ako 75 % zo sumy, z ktorej toto poistenie platia. Ženy, ktoré si neplatili žiadne odvody, ako napríklad študentky alebo živnostníčky, ktorým ešte nevznikla odvodová povinnosť, nespĺňajú podmienky na poberanie materského. Odo dňa pôrodu však majú nárok na poberanie rodičovského príspevku.

Maximálne materské môže byť len jedno

Materské sa vypláca podľa kalendárnych dní, jednotlivé príspevky sa teda môžu líšiť podľa toho, či má daný mesiac 30, 31 alebo 28 dní. Maximálna výška materského, ktoré môže matka dostať, je 1 350 eur. Odborníčka na účtovníctvo Jaroslava Lukačovičová upozorňuje na bežnú chybu: „Často sa mamičky tešia, keď majú viac nemocenských poistení, že môžu žiadať o viacero materských. Príkladom môže byť mamička, ktorá je zamestnankyňa a popritom má aktívnu živnosť, z ktorej si platí odvody. Sociálna poisťovňa bude posudzovať každý nárok na materské samostatne. Nebude to spočítavať dokopy. Pri oboch bude musieť byť splnená podmienka 270 dní platenia odvodov. Neplatí, že mamička môže mať dve maximálne materské, aj keby si také veľké sumy platila. Maximálne materské môže byť len jedno.”

Rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa

Na rozdiel od materského má na rodičovský príspevok nárok každá matka alebo otec, nie je potrebné spĺňať žiadne špeciálne podmienky oprávnenosti. Vypláca ho Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do troch rokov dieťaťa, v prípade zlého zdravotného stavu dieťaťa až do šiestich rokov.

Rodič môže pred rodičovským príspevkom uprednostniť príspevok na starostlivosť o dieťa. Ide o príspevok na starostlivosť o dieťa v predškolskom zariadení alebo u človeka, ktorý má na to živnostenské oprávnenie. Taktiež je k dispozícii pre všetkých rodičov, ale keďže sa vypláca formou refundácie, treba ho dokladovať – či už potvrdením zo škôlky alebo faktúrou od opatrujúceho. Môže byť vyplácaný aj starým rodičom alebo rodičovi, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o dieťa inak (a zároveň mu nie je vyplácaný rodičovský príspevok).

Materský príspevok a prechod z materskej dovolenky na rodičovskú

Matky zvyčajne nastupujú na materskú dovolenku šesť až osem týždňov pred pôrodom. Niektoré sa však cítia natoľko dobre, že sa rozhodnú pracovať dlhšie a na materskú odchádzajú napríklad štyri týždne pred termínom pôrodu. Prichádzajú tak však o príspevok zo Sociálnej poisťovne, ktorý im prislúcha počas obdobia pred narodením dieťaťa. Výhodnejšie je teda nastúpiť na materskú dovolenku v štandardnom čase a dni, ktoré žena chce ešte odpracovať, vyplatiť na samostatnú dohodu.

Od tohto roku nie je matka povinná nahlasovať prechod z materskej dovolenky na rodičovskú. Pred ukončením materskej dovolenky však musí oznámiť svojmu zamestnávateľovi, či nastupuje späť do práce, alebo zostáva doma na rodičovskej dovolenke.

Často sa stáva, že kým je matka na rodičovskej dovolenke s jedným dieťaťom, opäť otehotnie. Počas tohto tzv. reťazového tehotenstva nemôže poberať dva príspevky zároveň, preto je potrebné ukončiť poberanie rodičovského. Druhé materské sa jej vypočítava opäť z toho istého pracovného pomeru, bude teda poberať rovnaký príspevok ako prvýkrát. U živnostníčky sa berie do úvahy, či mala počas rodičovskej dovolenky nejaký príjem a či sa vymeriavací základ odvodov zmenil.

Jaroslava Lukačovičová upozorňuje na prípad zamestnania na určitý čas. „Ak má žena pracovný pomer na určitý čas, ktorý sa skončí počas rodičovskej dovolenky, má smolu, lebo nemá aktuálne nemocenské poistenie, to zaniklo, a preto nemá mať z čoho vyrátanú druhú materskú. Pracovný pomer sa skončil a ak nemá v súčasnosti nemocenské poistenie, nemá nárok na materské.“

Manuál pre otca

Otcov, ktorí formálne aj reálne preberajú zodpovednosť za dieťa, je čoraz viac. Podľa posledných údajov Sociálnej poisťovne materskú v júni 2017 poberalo 2 563 otcov, čo je o 1 390 viac ako rok predtým (a zároveň necelých 10 % počtu žien poberajúcich materské). Otec dieťaťa môže byť na rodičovskej dovolenke, čerpať materské i rodičovský príspevok. Využitie týchto možností môže prospieť rodinnému rozpočtu aj vzťahom.

Materské môže otec čerpať aj po tom, ako tento príspevok čerpá matka, obaja rodičia naň majú právo. Nemusia na seba ani plynulo nadväzovať, otec o materské môže požiadať kedykoľvek, keď spĺňa uvedené podmienky. Matka však nemôže v čase, keď otec čerpá materské, poberať rodičovské. A keďže otec sa nemusí pripravovať na pôrod, čerpá materské kratšie, hoci po ňom môže tiež nadviazať na rodičovský príspevok. Pri rodičovskej dovolenke otca platia rovnaké zásady ako u matky.

Veľa ľudí si myslí, že ak otec poberá materské a matka ukončí poberanie rodičovského, musí ukončiť aj rodičovskú dovolenku. „Nie je to nevyhnutné,“ upozorňuje Jaroslava Lukačovičová. „Zákon nevylučuje, že môžu byť na rodičovskej dovolenke v rovnakom čase obaja rodičia. Čiže žena sa nemusí okamžite vrátiť do práce ani nemusí oznamovať zamestnávateľovi, že jej manžel začal poberať materské, s tým jej zamestnávateľ nemá nič spoločné. Otec môže formálne prevziať starostlivosť o dieťa a poberať materské a matka môže naďalej zostať doma na rodičovskej dovolenke bez toho, aby musela čokoľvek zamestnávateľovi nahlasovať. Rovnako si ženy často myslia, že si tak musia platiť zdravotné poistenie, no nemusia.“

Zarábanie počas materskej

Akýkoľvek ďalší zdroj príjmov popri materskom a rodičovskom príspevku je určite vítaný. Či už si to vyžaduje váš rozpočet, charakter práce, alebo vlastné psychické zdravie, pokojne môžete ďalej pracovať.

SZČO počas materskej dovolenky a poberania materského môže dosahovať príjem z podnikania alebo na základe autorského zákona či iného zákona, podľa ktorého podniká. Nijaké obmedzenia sa jej netýkajú ani počas rodičovskej dovolenky, hoci už musí platiť odvody (na základe reálneho príjmu).

Podobne môže príjem dosahovať aj zamestnankyňa alebo zamestnanec, ale musia byť vyplácaní z iného pracovného pomeru ako z toho, z ktorého čerpajú materské. V takejto situácii treba uzavrieť iný pracovný pomer či dohodu.

Uvedené informácie by vám mali uľahčiť byrokraciu spojenú s narodením dieťaťa. Keďže v tejto oblasti často dochádza k zmenám, odporúčame všetky bližšie informácie priebežne overovať na internetových stránkach Sociálnej poisťovne a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sa nachádzajú aj spomínané formuláre. Ak nepatríte medzi bežne zamestnaných či podnikajúcich ľudí, určite sa oplatí poradiť s odborníkom o tom, čo je pre vás najvýhodnejšie.


Anketa: Aké sú vaše skúsenosti s vybavovaním byrokracie spojenej s narodením dieťaťa?

Katka, mama Kubka (3 roky) a Hanky (3 mesiace)

„Určite odporúčam vopred si pripraviť všetko čo sa pripraviť dá – zistiť si v sociálke, zdravotke a na úrade práce, prípadne aj na mestskom úrade, čo všetko bude treba, pozháňať si tlačivá. Po pôrode potom stačí len doplniť rodný list a poposielať, prípadne s dokumentmi poslať otecka. Prvé týždne po narodení budú mať rodičia úplne iné starosti (a radosti), tak nech už potom to papierovanie ide čo najrýchlejšie.“

Laura (29), mama Tadeáša (3)

„Posledný rok čerpania rodičovského príspevku som po podaní daňového priznania dostala list zo zdravotnej poisťovne s výzvou o uhradenie nedoplatku na povinnom zdravotnom poistení. Následne som sa dozvedela, že ako osoba, ktorá je poistencom štátu popri poberaní rodičovského príspevku ale zároveň je (nepravidelným) spôsobom zárobkovo činná v umeleckej oblasti, som povinná im ihneď hlásiť každú svoju podpísanú zmluvu (aj keby to mala byť zmluva o vykonaní umeleckej práce v trvaní jedného dňa) a platiť si preddavky na povinnom zdravotnom poistení.

Odporúčam byť obozretní hlavne v prípadoch ak ste popri čerpaní rodičovského príspevku zárobkovo činný v špecifických oblastiach ako sú slobodné povolania. A informovať sa o svojich povinnostiach na všetkých kompetentných úradoch.“

Patrik (33), otec Daniely (5) a Emila (2)

„Bola by určite super skúsenosť byť naozaj so synom doma, dať si úplnú pauzu od zamestnania a poslať manželku do práce. Otcovská materská je skvelou príležitosťou prilepšiť si finančne, pre mňa to znamenalo asi päť mesiacov dvojnásobného príjmu. Ak sa dá s firmou dohodnúť (u mňa počas MD zmluva na dobu určitú na prácu z domu v ranných a večerných hodinách), tak to určite treba využiť.“

Odborné informácie poskytla Jaroslava Lukačovičová

Narodila sa v Banskej Bystrici. Je absolventkou Ekonomickej univerzity v odbore účtovníctvo a audítorstvo a bakalárskeho štúdia marketingu a manažmentu. Je poradkyňou Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentkou Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií, expertkou na dane a podnikateľské prostredie občianskej demokracie SPOLU. Pravidelne bloguje o ekonomických témach a upozorňuje na administratívu spojenú s podnikaním.